Algemene voorwaarden

Art.1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling die geplaatst wordt door de bezoeker/klant van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Donkey Trailers moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de bezoeker/klant worden hierbij uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Donkey Trailers aanvaard zijn.

Art.2: Prijs

Alle prijzen vermeld op de website, offerte en factuur zijn uitgedrukt in EURO en exclusief BTW (soms wordt ook de prijs inclusief vermeldt bij het artikel zelf).
De opgegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Bij verzending worden verzendkosten aangerekend. Deze worden steeds vermeld tijdens het bestelproces.

Art.3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Donkey Trailers niet. Donkey Trailers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Donkey trailers is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Donkey Trailers.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Donkey Trailers. Donkey Trailers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art.3a: Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Donkey Trailers zijn vrijblijvend tot op het ogenblik dat de klant ermee akkoord gaat. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelingen akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.
Wanneer een klant een bestelling plaatst en de factuur heeft ontvangen en reeds een voorschot heeft betaald en na de vervaldag de factuur nog niet heeft betaald heeft Donkey Trailers het recht de bestelling te annuleren zonder teruggave van het voorschot.
De annulatie van de bestelling door de klant is mogelijk zoals Donkey Trailers niet begonnen is aan het vervaardigen van de onderdelen mits betaling van een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 euro.
De datum van de levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Donkey Trailers niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestelling plaatst.
Alle goederen die toebehoren aan de klant en zicht bij Donkey Trailers bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.
Bij offertes en de factuur kunnen de prijzen nog met 15 % stijgen door onvoorzien prijsstijgingen van aluminium, staal, inox, brandstoffen of andere factoren. Bij akkoord met de offerte gaat de klant ook akkoord met het feit dat die mogelijkheid er is.

Art.4: Online aankopen

Een bestelling plaatsen kan via de website www.donkeytrailers.com door producten in het winkelmandje te plaatsen en daarna te klikken op bestellen, maar kan ook steeds via mail. Telefonisch kan je steeds advies vragen, maar er kunnen geen bestellingen worden geplaatst. We geven de voorkeur aan bestellingen via e-mail of via de website.
De Klant kan enkel betalen via overschrijving op rek.nr.: IBAN: BE26 7360 3543 0629 BIC: KREDBEBB
Donkey Trailers is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.
Goederen dienen eerst te worden betaald vooraleer ze worden verstuurd. Indien de goederen toch al werden verstuur moet de klant voor de vervaldag vermeldt op de factuur betalen. Bij betaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Art.5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Donkey Trailers zal op voorhand de leveringskosten meedelen. Voor kleinere producten staan deze kosten meestal meegedeeld op de website. Voor trailers varieert de prijs van dag tot dag. De trailers kunnen niet zoals een standaard pakket verstuurd worden. Neem daarom altijd contact op voor verzendkosten. De verzendkosten die op de website staan zou louter informatief om een indicatie te geven.
Artikelen bestelt via deze website worden geleverd in de EU. Andere landen zijn op aanvraag.
De levering gebeurt door een logistieke partner(s) van Donkey Trailers en kan afhankelijk van de grote verschillen. Bij de extra grote fietstrailers kan de levertijd niet op voorhand meegedeeld worden, wij zijn afhankelijk van de ophaaldag van onze logistieke partner(s).
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Donkey Trailers en de binnen de 24uur na ontvangst.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij, of een door hem aangewezen derde partij, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de door klant gekozen vervoerder, als de gekozen transportfirma van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te komen ophalen bij donkey Trailers en vervoeren naar de bestemmeling en deze keuze niet door Donkey Trailers was geboden.

Art.6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Donkey Trailers.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Donkey Trailers te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art.7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Donkey Trailers.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Donkey Trailers via het contactformulier op de website of een brief naar het adres Duinenlaan 4 – 8420 Wenduine of via mail naar info@donkeytrailers.com of donkeytrailers@gmail.com, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Donkey Trailers heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Donkey Trailers. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Donkey Trailers zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Donkey Trailers alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Donkey Trailers op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Donkey Trailers wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door donkey Trailers geboden levering worden niet terugbetaald.
Donkey trailers betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Donkey Trailers en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Donkey Trailers.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Donkey Trailers zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
Klant dient altijd op eigen kosten de goederen te retourneren.
Er wordt geen garantie en service gegeven/aangeboden op leveringen buiten de EU. Er kan geen garantie gegeven worden op maatwerk gezien bij maatwerk om slechts één of enkele stuks gaat en zo niet getest kan worden.

Art.9: Klantendienst

De klantendienst van Donkey Trailers is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)486 12 71 66 of via e-mail op info@donkeytrailers.com of donkeytrailers@gmail.com of per post op het volgende adres Duinenlaan 4 – 8420 Wenduine. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Art.10: Sancties voor niet-betaling - Betalingsmodaliteiten

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Donkey Trailers vermeldt op de factuur. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Donkey Trailers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Donkey Trailers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Art.11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Donkey Trailers respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden van alleen Donkey Trailers.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Donkey Trailers, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Donkey Trailers.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Donkey Trailers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Donkey Trailers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@donkeytrailers.com of donkeytrailers@gmail.com.

Art.12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Donkey Trailers gebruikt:
• ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
• ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Art.13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Donkey Trailers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Art.14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Donkey Trailers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Art.15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art.16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbank van Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Art.17: Wetgeving omtrent fietskarren in België

De fietskarren voldoen aan de Belgische wetgeving. Wie een bestelling doet uit een ander land moet zelf controleren wat de wetgeving in hun land precies zegt. Op aanvraag kan de fietskar aangepast worden aan die wetgeving. Wettelijk mag je maximum 80 kg vervoeren inclusief de fietskar. We raden aan om dit gewicht echt niet te overschrijden omdat ook de remmen van de fiets dit moeten aankunnen. Het rijden met zwaardere gewichten is ook gevaarlijk en niet de bedoeling van onze fietstrailers.
Meer info via:
https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/222-art46 https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/272-art82
Artikel 82. Rijwielen en hun aanhangwagens (wegcode.be) - wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/272-art82

Art.18: Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.